اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
حسن بهاری قراملکی مدیریت محترم مدرسه
حسن ابراهیم زاده مدیر داخلی 02536500583 105
سید علی موسویان معاونت پژوهش 02536500583 114
ولی لطفی پلامی معاونت اداری مالی 02536500583 104
سید محمد  یاسینی معاونت فرهنگی 02536500583 107
مصطفی ابراهیم زاده معاونت آموزش 02536500583 103
حمید کشاورز امتحانات 02536500583 120
ابوالفضل  عزتی پژوهش-کتابخانه-اداری 02536500583 117
حسین مرادی کارپرداز 02536500583 104
حمزه  یاراحمدی تاسیسات 02536500583
علی کریم پور نگهبان 02536500583
عباس مهدی زاده خادم 02536500583

2