اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
حسن بهاری قراملکی مدیر مدرسه
حمید  رستمی معاون پژوهش 02536500583 118
حسن ابراهیم زاده معاون آموزش 02536500583 104
ولی لطفی پلامی معاون اداری مالی 02536500583 104
سید محمد  یاسینی معاون فرهنگی 02536500583 107
موسی علیپور کارشناس پژوهش و فن آوری 02536500583 118
مصطفی ابراهیم زاده کارشناس آموزش 02536500583 103
حمید کشاورز امتحانات 02536500583 120
ابوالفضل  عزتی پژوهش-کتابخانه-اداری 02536500583 117
حسین مرادی کارپرداز 02536500583 104
حمزه  یاراحمدی تاسیسات 02536500583
علی کریم پور نگهبان 02536500583 0

2